Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

celmaifrumos
Wcale nie marudzę, ale są takie dni jak dzisiejszy, że nikt do mnie nie dzwoni, nie pisze, nie kocha, ani nawet o mnie nie myśli i mam wrażenie, że nawet ziemia mnie przyciąga tylko z przyzwyczajenia. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viahormeza hormeza
celmaifrumos
4880 1dcd
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahormeza hormeza
celmaifrumos
5376 e722 500

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
celmaifrumos
5590 934a
Reposted fromnutt nutt viahormeza hormeza
celmaifrumos
Reposted fromboobiescake boobiescake viaazazel azazel
celmaifrumos
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaazazel azazel
celmaifrumos
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viaazazel azazel
celmaifrumos
3947 3d9a
Catching snowflakes
Reposted fromvolldost volldost vianiskowo niskowo
celmaifrumos
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
celmaifrumos
0451 a0de 500
Reposted fromdreamadream dreamadream vianiskowo niskowo
5274 d7b6 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaazazel azazel
celmaifrumos
4450 c885
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
celmaifrumos
6131 4b18
Reposted frommesoute mesoute viaazazel azazel
celmaifrumos
8588 519f
Reposted fromnazarena nazarena viaazazel azazel
celmaifrumos
5600 e476 500
Reposted fromnebthat nebthat viaazazel azazel
celmaifrumos
4772 cdcd 500
Reposted fromzciach zciach viaazazel azazel
celmaifrumos
5567 8688 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
celmaifrumos
3092 89e8 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaazazel azazel
celmaifrumos
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl