Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

celmaifrumos
"Jeśli świat tak właśnie funkcjonuje, to ja wysiadam.
Mogła sobie wysiadać. Świat naprawdę miał głęboko gdzieś jej deklaracje."
— "Pisarka" - Katarzyna Michalak
Reposted fromsurpriseme surpriseme vianiskowo niskowo
celmaifrumos
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viagreywolf greywolf
celmaifrumos
8506 f15e 500
Reposted fromzciach zciach viagreywolf greywolf
celmaifrumos
8981 77bd
vegan. not even once.
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viagreywolf greywolf
celmaifrumos
8958 faf7 500
Reposted fromsoftboi softboi viagreywolf greywolf
celmaifrumos
9005 e92d 500
Reposted fromerq erq viaHypothermia Hypothermia
celmaifrumos
0755 b674 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viagreywolf greywolf
celmaifrumos
9554 dd93
Reposted fromwooles wooles viagreywolf greywolf
celmaifrumos
8812 2aa7
Reposted fromkarahippie karahippie viagreywolf greywolf

September 16 2019

celmaifrumos
0203 5507 500
Reposted fromtfu tfu viagreywolf greywolf

September 15 2019

celmaifrumos
8886 37af 500
celmaifrumos
7920 a798 500
Reposted frommessinhead messinhead viaaviee aviee
celmaifrumos
9726 9fb1 500
Reposted frompapaj papaj viagreywolf greywolf
celmaifrumos
celmaifrumos
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahormeza hormeza
celmaifrumos
0064 8e64 500
Reposted fromoll oll viahormeza hormeza
5383 336a 500
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
celmaifrumos
5745 707f 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
celmaifrumos
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
celmaifrumos
9439 36af 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl