Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

celmaifrumos
9993 01ef 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viahormeza hormeza
celmaifrumos
przyjdź do mnie
będę cię rozdzierał powoli
na wszystkie nadzieje kolorów i zespolenie

może zakwitniesz nad ranem
piękną duszą słonecznika

Edward Stachura, Próba wniebowstąpienia
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viahormeza hormeza
celmaifrumos
3753 f0d8
celmaifrumos
3749 8098 500
Reposted frompiehus piehus viahormeza hormeza
celmaifrumos
3644 d7bb 500
Reposted frompiehus piehus viahormeza hormeza
celmaifrumos
1832 3996 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
celmaifrumos
celmaifrumos
9808 471d
Reposted fromOoliv Ooliv viahormeza hormeza
celmaifrumos
4882 66d8
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
celmaifrumos
4119 b903 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaHypothermia Hypothermia
celmaifrumos
3841 656e 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
celmaifrumos
3821 e7fa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
celmaifrumos
4950 41cf 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
celmaifrumos
4510 d14f
Reposted fromzie zie viaHypothermia Hypothermia
celmaifrumos
– Idź – mówię mu i kiedy tylko zamykają się drzwi, piszę do niego list. Piszę listy do wszystkich, z którymi nie umiem rozmawiać, a potem chowam te listy do szuflady i czekam na odpowiedź.
— Anna Ciarkowska, Pestki
Reposted frombeltane beltane viahormeza hormeza
celmaifrumos
2903 c1dc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
celmaifrumos
9514 8f7f
Reposted fromMuppet Muppet viahormeza hormeza
celmaifrumos
Albo to, albo tamto (…) Na tym polega dyskurs podmiotu „zdrowego”: albo, albo. Ale podmiot zakochany odpowiada: próbuję wśliznąć się między oba człony alternatywy: to znaczy: nie mam żadnej nadziei, a jednak… Albo też: z uporem wybieram brak wyboru; wybieram dryfowanie: ciągnę dalej.
— Roland Barthes
Reposted fromroxanne roxanne viahormeza hormeza
celmaifrumos
2478 f5b4 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viahormeza hormeza
celmaifrumos
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl